Rutiner vid klagomål

Rutiner för hantering av klagomål på Rudolf Steinerskolan

Enligt den nya skollagen ska varje skola upprätta rutiner för hur man tar emot och behandlar klagomål på̊ verksamheten. Möjligheten att lämna klagomål är en del i det systematiska kvalitetsarbetet. Självklart tar vi inte bara emot klagomål. Synpunkter eller idéer som syftar till att utveckla vår skola är varmt välkomna och kan också̊ lämnas på̊ vår Blankett för klagomål.

Vår ambition är att Rudolf Steinerskolan ska vara en skola där alla trivs och ges så bra utvecklingsmöjligheter som möjligt – såväl kunskapsmässigt som socialt – utifrån sina individuella förutsättningar. Vårt agerande grundar sig alltid på vår professionella bedömning av både elevgruppens och de enskilda elevernas bästa – och här måste vi ibland göra en avvägning. Vi är medvetna om att man som enskild förälder/enskilt barn kan ha en annan upplevelse än pedagogerna och att enskildas intressen och önskemål ibland kan stå i motsatsförhållande till varandra.

  • Om du har en undran eller ett klagomål vänder du dig alltid i första hand till den personal det berör.
  • Om problemet kvarstår vänder du dig till rektor.
  • Om problemet fortfarande kvarstår kan du vända dig till skolans styrelse

Det kan vara en fördel om du framför ditt klagomål eller dina förbättringsidéer skriftligt, så att det finns dokumenterat med dina egna ord. För detta syfte har vi tagit fram en blankett som du kan fylla i. Den kan skrivas ut och postas eller lämnas direkt till den personal det berör, till skolans rektor eller till administrativ personal.

Vi som arbetar på skolan strävar efter att skyndsamt utreda den uppkomna situationen och att senast inom två veckor ge dig återkoppling med information om hur vi tänker gå vidare med ärendet.

Frågor och svar gällande klagomålsrutiner på Rudolf Steinerskolan

Var vänder jag mig ifall jag inte känner att jag får rätt återkoppling?

Om du inte känner dig nöjd med bemötandet eller hanteringen av ditt inlämnade klagomål, är det viktigt att känna till att du alltid har möjlighet att vända dig till rektor eller direkt till skolans styrelse, rudolf@steinerskolan.se

I det fall du upplever att ditt klagomål inte blivit hanterat tillfredsställande på skolan kan du antingen vända dig till Skolinspektionen/Barn- och elevombudet eller Diskrimineringsombudsmannen.

Hur kan jag överklaga ett beslut?

I den nya skollagen (SFS 2010:877) finns angivet vilka beslut fattade av skolans huvudman eller rektor som kan överklagas och vart man vänder sig. Detta gäller:

  • Avstängning
  • Befrielse från obligatoriska inslag i undervisningen
  • Åtgärdsprogram
  • Särskilt stöd i särskild undervisningsgrupp eller enskilt
  • Anpassad studiegång