Byggstiftelsen

Välkommen till Byggstiftelsens sida

Rudolf Steinerskolans Byggstiftelse har till ändamål att främja waldorfpedagogiken. Ändamålet ska förverkligas genom förvärv, förvaltning och upplåtelse av mark och byggnader för Rudolf Steinerskolan.

Byggstiftelsen företräds av en styrelse som tar beslut i alla frågor som rör underhåll av de nuvarande byggnaderna och uppförande av nya byggnader.

Röda Huset - ingång 4-5             The red building

Byggnader

Asmussens arkitektkontor i Järna har utformat byggnaderna som stod färdiga i januari 2000. NCC var generalentreprenör under byggtiden. På grund av fel som gjordes under byggtiden har ett omfattande underhåll varit nödvändigt bl.a. fasadrenovering, måleri- och plåtarbeten 2006, ny utebelysning 2008 samt målning av fönster och byte av ytterdörrar 2010. Asfaltering av parkering, bilväg och delar av skolgården utfördes 2008. Det kommande året ska bland annat yttertaket bättrings målas och snickeriarbeten på några fönster utföras.

Hittills har styrelsen på grund av begränsade resurser tvingats prioritera nödvändiga underhålls- och reparationsarbeten medan andra satsningar som exempelvis gestaltningen av inom- och utomhusmiljön fått vänta. Förutom underhållsarbeten har styrelsen vidtagit åtgärder för att komma tillrätta med de förhöjda radonvärden som konstaterats i vissa klassrum. Radonhalterna i samtliga lokaler ligger nu under eller mycket under angivna gränsvärden för skolor och mätningar genomförs fortlöpande under vinterhalvåret. Externa konsulter har anlitats för funktionskontroll av ventilationssystemet och brandlarmssystemet samt energideklaration av byggnaderna.

Arbetsdagar

Med ett aktivt engagemang har du som förälder möjlighet att vara med och påverka ditt/dina barns skolmiljö. Det finns en mängd enkla arbetsuppgifter som inte kräver yrkeskunskap och föräldrar kan göra en viktig insats för att eleverna ska få en fin skolgård och välskötta lokaler. Om de enkla uppgifterna kan göras ideellt finns det ekonomiska förutsättningar att förverkliga de delar av byggprojektet som hittills inte kunnat göras. Byggstiftelsens styrelse har som målsättning att anordna en arbetsdag varje termin. Arbetsuppgifterna kräver inga förberedelser av er föräldrar och ska kunna utföras på utsatt tid. Enklare måltid serveras och vår upplevelse är att de föräldrar som deltar tycker det är trevligt att träffas och arbeta praktiskt tillsammans.

Kontakt
E-post: byggstiftelsen@steinerskolan.se

Ordförande: Marcus Rydbo