Byggstiftelsen

Välkommen till Byggstiftelsens sida

Rudolf Steinerskolans Byggstiftelse har till ändamål att främja waldorfpedagogiken. Ändamålet ska förverkligas genom förvärv, förvaltning och upplåtelse av mark och byggnader för Rudolf Steinerskolan.

Byggstiftelsen företräds av en styrelse som tar beslut i alla frågor som rör underhåll av de nuvarande byggnaderna och uppförande av nya byggnader.

Röda Huset - ingång 4-5             The red building

Byggnaderna 

Asmussens arkitektkontor i Järna har utformat byggnaderna som stod färdiga i januari 2000. NCC var generalentreprenör under byggtiden. Nya projekt och underhållsarbeten utförs varje år. Byggstiftelsen avsätter varje år pengar för underhåll och reparationer. Externa konsulter anlitas för funktionskontroll av ventilationssystemet (OVK) och brandlarmsystemet samt energideklaration av byggnaderna m m.

Arbetsdagar 

Med ett aktivt engagemang har du som förälder möjlighet att vara med och påverka ditt/dina barns skolmiljö. Det finns en mängd enkla arbetsuppgifter som inte kräver yrkeskunskap och föräldrar kan göra en viktig insats för att eleverna ska få en fin skolgård och välskötta lokaler. Om de enkla uppgifterna kan göras ideellt finns det ekonomiska förutsättningar att förverkliga de delar av byggprojektet som hittills inte kunnat göras. Byggstiftelsens styrelse har som målsättning att anordna en arbetsdag varje hösttermin. Arbetsuppgifterna kräver inga förberedelser av er föräldrar och ska kunna utföras på utsatt tid. Enklare måltid serveras och vår upplevelse är att de föräldrar som deltar tycker det är trevligt att träffas och arbeta praktiskt tillsammans.

Under​håll och reparationer 

2020

Under 2020 har följande underhållsarbeten utförts: Samtliga fönster som varit i behov av renovering är åtgärdade och alla fönster på båda byggnaderna är målade i flera lager och ruttna delar har ersatts. Väggar och tak i stora samlingssalen i Hus A är ommålade. Utomhusbelysningen har fått nya LED-lampor samt nytt skymningsrelä. Husgrunden på nedre sidan av Hus C är omputsad och trallen utanför ytterdörrarna på dess ovansida är utbytt. Väggarna i klass 9 har blivit ommålade och sprickor och hål är spacklade, även dörrkarmen till klassrummet är bytt.

2019

Under 2019 har följande underhållsarbeten utförts: renovering av fönster på bägge husen, målning av väggarna på mellanplanet i hus A och samtliga trapphus. Nya övervakningskameror har installerats liksom självrensande silar på stuprören. Markarbetet runt amfiteatern har slutförts med anläggning av kantsten och plantering av gräs, gräset kom på rullar från en firma i Västergötland. På hus A har sprickor som uppkommit på olika ställen i fasaden åtgärdats. Väggarna i musiksalen har blivit målade och även träet runt glaspartiet ut mot korridoren.

2018

Under året gjordes bland annat renovering av fönster och ommålning av hela träfasaden på Hus C. Vidare har styrsystemet till ventilationen bytts ut och målning utförts på väggarna i den nedersta korridoren i Hus A. Sandlådan har fått ny sand.

2017

Under året gjordes byte av 6 fönster i korridoren på mellanvåningen, bättringsmålning av yttertaket samt målning av innertaken i samtliga korridorer. På hus A har även de sprickor som uppkommit på fasaden vid huvudentrén åtgärdats och ny sockel gjorts runt huset. Vindskivorna på huset har bytts till plåt på både öst- och västfasad.

2016

Under sommaren har skolgården gjorts om. Träd har tagit ned och stora mängder jord schaktats bort. Arbetena gjordes för att kunna bygga en amfiteater i sluttningen framför hus A. Amfiteatern blev precis klar innan uppropet på höstterminen.

2015

Under året byttes linoleumgolv i två klassrum, målning av samtliga innerdörrar i båda byggnaderna i olika färger för varje våningsplan och bättringsmålning av yttertaket på bägge byggnaderna.

Nya maskiner till träverkstaden i skolans träslöjds-sal köptes in. En sarg runt bollplanen byggdes under året.

2014

I källaren på hus A har nya väggar byggts och en dörr flyttats för att skapa mer förvaringsutrymmen. I slutet av året påbörjades byte av fönster på övervåningen av hus A. Ny brandlarmssändare installerades. Sandlådan har fyllts på med ny sand.

2013

Under våren lades nytt linoleumgolv i bildsalen och under sommaren åtgärdades skador i putsen på Blå huset. En teknisk översyn av skolans brandskydd utfördes.

Bättringsmålningen av taket på hus C har utförts. En ny städskrubb har byggts utanför rektorsexpeditionen.

2012

Under året tecknades ett nytt avtal för styrningen av skolans ventilation via webbhotell. Under sommaren målades några fönster och ytterdörrarna på Blå huset har bytts ut. Biblioteket har fått nya ventilationskanaler för att förbättra luftflödet.

2011

Luckorna till ventilationssystemet har renoverats eller nytillverkats och vissa motorer som styr dem är utbytta. Lågstadiets lekhus har reparerats och målats om och sandlådan har fyllts på. Skolsköterskans kontor har under året byggts om och en del av ett tidigare förrådsrum har fått nya väggar och målats för detta ändamål.

2010-2006

På grund av fel som gjordes under byggtiden har ett omfattande underhåll varit nödvändigt bl.a. fasadrenovering, måleri- och plåtarbeten 2006, ny utebelysning 2008. Asfaltering av parkering, bilväg och delar av skolgården utfördes 2008.

Önskar du komma i kontakt med Byggstiftelsens styrelse, kontakta skolans expedition.