Förskoleklass

På Rudolf Steinerskolan har vi hittills valt att ha vår sexårsverksamhet Regnbågen inom ramen för förskolan.

Regeringen har utifrån grundskoleutredningens föreslag beslutat att skolplikten ska gälla från det år barnet fyller sex år. Förskoleklassen blir därmed en obligatorisk del av barnets skolgång.

Från och med den 1 januari 2018 kommer lagändringen att träda i kraft och tillämpas från och med läsårets början hösten 2018.

Med anledning av detta kommer Rudolf Steinerskolan att starta skolans första förskoleklass med start kommande läsår hösten 2018.

Verksamheten kommer i enlighet med waldorfpedagogiken gestaltas utifrån ett helhetsperspektiv, vilket betyder, att alla dagliga aktiviteter inte är tillfälliga sysslor utan ingår i ett större sammanhang. Vi vill att våra blivande elever i förskoleklassen ska vara i ett sammanhang av trygghet och där leken fortsatt är ett sätt att lära. Hösten kommer att präglas av det lilla sammanhanget med fokus på trygghet och man kommer succesivt att bekanta sig med resten av skolan.

”Kö till sexårsverksamheten” kommer att byta namn till ”Kö till förskoleklass”. De barn som redan står i kö till sexårsverksamheten kommer alltså stå i kö till skolans förskoleklass.

Skolan kommer att ta in en full förskoleklass.