Förskoleklass

Regeringen har utifrån grundskoleutredningens förslag beslutat att skolplikten ska gälla från det år barnet fyller sex år. Förskoleklassen har därmed blivit en obligatorisk del av barnets skolgång.

Förskoleklassen gestaltas, i enlighet med waldorfpedagogikens utifrån ett helhetsperspektiv, vilket betyder, att alla dagliga aktiviteter inte är tillfälliga sysslor utan ingår i ett större sammanhang. Vi vill att våra blivande elever i förskoleklassen ska vara i ett sammanhang av trygghet och där leken fortsatt är ett sätt att lära. Hösten kommer att präglas av det lilla sammanhanget med fokus på trygghet och man kommer successivt att bekanta sig med resten av skolan.

Skolan tar in en full förskoleklass.